preloader
ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
บริษัท ไอโมบิ จำกัด พร้อมระบุรายละเอียดปัญหาหน้ากล่อง
161/725 ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 02-004-3324
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. บริษัท ไอโมบิ จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้นโดยมีกำหนดเวลา 365 วันก่อนวันชำระเงินลูกค้าจะต้องเก็บบัตรรับประกันและรับเงินไว้เป็นเงิน
2. การรับประกันจะรับประกันความพอใจของสินค้า ใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ ในกรณีดังก ่าวข้างต้น บริษัท ฯ จะทำการ ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะขึ้นต้องขึ้นอยู่กับเงือนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ –
3.1 ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกัน และรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นำสินค้าเข้ารับบริการ
3.2 การรับประกันว่าจะต้องกรอกรายละเอียดโดยละเอียด ้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย
ที่ บริษัท แต่งตั้งมิฉะนั้นจะไม่สามารถ ให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
3.3 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้น เปลืองเช่นแบตเตอรี่ส่วนประกอบต่างๆเช่นสายต่างๆตัวยึด (Holder) ซึ่งไม่รวมขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเงื่อนไข
หัวเรื่อง: การรับประกันหัวเรื่อง: การรับประกันนี้ไม่ รวมถึงซอฟท์แวร์หรือ โปรแกรมเสริมต่างๆ
3.4 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้า ไม่ถูกวิธีการฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องใช้งานความ ระมาทอุบัติหรือความสามารถเสียหายที่เกิดจากเนชั่
สารา ณ ภัยหรือภัยธรรมชาติเช่นไฟไหม้คุณน้ำท่วมฟ้าผ่าแผ่นดินไหวรวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆที่เข้าไปด้านในห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณตัวผลิตภัณฑ์
ความสามารถเสียหายดังกล่างนี้นอกเหนือหัวเรื่อง: การรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุ DIV ไว้ บัตรรับประกันตามลูกค้าจะคุณต้องเป็นคุณผู้เสียค่าใช้จ่ายค่า
อะไหล่และบริการในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การซ่อมแซมเองทั้งสิ้น
3.5 สินค้าหากมีปัญหาจากการผลิตภา ใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อเปลี่ยนสินค้า ใหม่ให้
4. หากพบว่ามีการแย่งสินค้าหรือเป็นโมฆะ
Copy link
Powered by Social Snap